இந்த 4 தாவரங்கள் 2023 ஆம் ஆண்டில் உங்களுக்கு மிகுதியாக செல்வத்தை ஈர்க்க உதவும் ஏராளமான செல்வங்களும், வளங்களும்  மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை ஈர்க்கும் இந்த தாவரங்களின் திறன்களுக்கு அப்பால், அவை வெவ்வேறு ஆற்றல்களும் உள்ளே நுழையும் போது நம்மை பாதுகாக்கும் வேலையையும் செய்கிறது.  ஃபெங் சுய் (சீன வாஸ்து) போதனைகள் புதிய நபர்களும் அதே வேளையில் கெட்ட ஆற்றல்களிலிருந்து  வீட்டை சுத்தப்படுத்தும் திறன் கொண்டவை என்றும் விவரிக்கிறது. நாம்  ஒரு புதிய ஆண்டைத் தொடங்கும்போது, வரவிருக்கும்…